>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین با تلفیق کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سیستم  
   
نویسنده کارآموز سوده ,احمدی کهنعلی رضا ,غفور نیا محمد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:165 -193
چکیده    مدیریت کیفیت زنجیره تامین به عنوان ابزاری استراتژیک برای دستیابی به سطح بالایی از کیفیت و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شناخته می‌شود؛ البته یکی از چالش‌های عمده در این زمینه فقدان منابع و دانش کافی در مورد نحوه‌ سنجش عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین صورت گرفته است. با توجه به پویایی زنجیره تامین و به دلیل پیچیدگی ناشی از وجود روابط قوی بین متغیرهای کلیدی، در این پژوهش از رویکرد پویایی سیستم استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین از طریق مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی و از طریق نظرسنجی با متخصصان بر اساس کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شدند؛ سپس با تعیین روابط بین متغیرهای پژوهش، نمودارهای حلقه علّی و انباشت و جریان ترسیم شد. پس از تعریف معادلات ریاضی و شبیه‌سازی مدل در نرم افزار ونسیم، اعتبار مدل از طریق دو آزمون رفتار مجدد و تحلیل حساسیت مورد‌تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تغییر در برنامه های بهبود کیفیت به عنوان پایین‌ترین سطح از ابعاد کارت امتیازی متوازن اثر زیادی بر شاخص های مهارت کارکنان، رضایت مشتری، محصولات نامنطبق و سود می گذارد که این شاخص ها در تمام سطوح کارت امتیازی متوازن قرار دارند.
کلیدواژه پویایی‌شناسی سیستم؛ مدیریت کیفیت جامع؛ ارزیابی عملکرد؛ مدیریت کیفیت زنجیره تامین؛ کارت امتیازی متوازن.
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved