>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه قراردادهای بازپسگیری، کاهش و منعطف در زنجیره‌ تامین چندسطحی با تقاضای احتمالی و رویکرد تئوری بازی‌ها  
   
نویسنده شاطری حمیدرضا ,عموزاد مهدیرجی حنان ,گروسی مختارزاده نیما
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:131 -157
چکیده    شرکت­ها برای دست­یابی به موفقیت در فضای رقابتی بازار جهانی، اشکال متنوعی از همکاری­ها را استفاده می­نمایند. مدل­های همکاری سعی در یافتن پاسخی کاربردی در ترغیب اعضاء زنجیره تامین جهت اتخاذ تصمیمات به‌عنوان سیستم­های متمرکز را داشته که در این خصوص قراردادهای همکاری ابزارهای مفیدی جهت تغییر رفتار اعضاء زنجیره به رفتار منسجم همکارانه برای دست­یابی به هدف نهایی زنجیره که سودآوری کلی آن بوده، با یکدیگر می­باشند. پژوهش حاضر باهدف تعیین مناسب­ترین قرارداد ایجادکننده همکاری بین سطوح زنجیره، به بررسی زنجیره­های تامین و قراردادهای همکاری پرداخته و درنتیجه آن، یک زنجیره تامین دوسطحی و قراردادهای مورد موضوع انتخاب شدند. با رویکرد تئوری بازی‌ها، بازی­های ایستا با اطلاعات کامل و تعادل نش، به‌عنوان شیوه بررسی و احتمالی بودن تقاضای مشتریان نهایی، مدل­های اولیه توابع سود هر سطح زنجیره طراحی و پس‌ازآن با مدنظر قراردادن شرایط خاص هر قرارداد مدل­های ثانویه نیز بازطراحی گردیدند، سپس با طراحی آزمایش­هایی با استفاده از نرم­افزار مینی­تب و حل آن‌ها توسط نرم­افزارهای اکسل و لینگو و تحلیل خروجی­ها، قرارداد کاهش به‌عنوان مناسب­ترین شیوه برقراری همکاری در بین سطوح زنجیره تعیین گردید.
کلیدواژه زنجیره تامین دوسطحی، قرارداد بازپسگیری، قرارداد کاهش، قرارداد منعطف، نظریه بازی‌ها
آدرس دانشگاه تهران, ایران, موسسه آموزشی مهر البرز, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved