>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مناسب تاب آوری زنجیره تامین، رویکردی ترکیبی از نظریه بازی و mcdm فازی  
   
نویسنده جعفرنژاد چقوشی احمد ,رجبانی ندا ,خلیلی اسبوئی صابر
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:9 -31
چکیده    تاثیرات مخرب بحران­های اقتصادی و فجایع طبیعی بر عملکرد زنجیره تامین شرکت­ها، متخصصین سازمانی را بر آن داشته تا بیش از پیش به مطالعه روی مفهوم ریسک در زنجیره تامین و چگونگی راه­های مقابله با آن ترغیب شوند. از جدیدترین مفاهیم در حوزه زنجیره تامین به عنوان رویکردی جهت مقابله و مدیریت ریسک­های احتمالی موجود در آن بحث تاب­آوری و چگونگی پیاده­سازی استراتژی­های آن می­باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه پیش رو درصدد برآمد تا بر اساس جدیدترین مطالعات انجام شده در زمینه تاب­آوری در زنجیره تامین، استراتژی­های مناسب را برای پیاده­سازی در یک شرکت تولیدی با مشارکت متخصصین سازمانی، شناسایی کند. در این راستا از یک رویکرد ترکیبی نوآورانه از مدل نظریه بازی­ها و فنون تصمیم­گیری چند معیاره در محیط فازی بهره برده شد. بدین منظور پس از تشکیل ماتریس پیامد بازی با جمع غیر ثابت دو نفره و حل آن، برای یافتن بهترین استراتژی از بین استراتژی­های تعادل نش یکسان (تعادل نش چندگانه)، با شناسایی معیارهای مناسب، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) و ویکور فازی(fvikor) به ترتیب برای تعیین درجه اهمیت معیارها و انتخاب بهترین استراتژی تاب­آوری با لحاظ قرار دادن دیدگاه­های متخصصین سازمانی استفاده گردید.
کلیدواژه ریسک در زنجیره تامین تاب آوری نظریه بازی تعادل نش چندگانه تصمیم گیری چندمعیاره
آدرس دانشگاه تهران, دانشگاه تهران, دانشگاه تهران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved