>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت صنعتی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:34


  tick  شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مناسب تاب آوری زنجیره تامین، رویکردی ترکیبی از نظریه بازی و Mcdm فازی - صفحه:9-31

  tick  رتبه‌بندی عوامل بنیادی با استفاده از ارزیابی نسبت تجمعی(Aras) و مطلوبیت تصادفی سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:33-55

  tick  بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری در نوآوری شرکت‌های حوزه Ict - صفحه:57-79

  tick  ارزیابی مبتنی بر مدل سیاست های کاهش وابستگی به انرژی: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستم - صفحه:81-106

  tick  طراحی یک مدل ترکیبی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی انبوه ذرات برای ارزیابی کارایی و الگوسازی واحدهای کارا و ناکارا - صفحه:107-129

  tick  مقایسه قراردادهای بازپسگیری، کاهش و منعطف در زنجیره‌ تامین چندسطحی با تقاضای احتمالی و رویکرد تئوری بازی‌ها - صفحه:131-157

  tick  توسعه محصول جدید با ارزیابی و رتبه بندی الزامات فنی مهندسی براساس رویکردی ترکیبی از روش هایQfd ، Dematel – Anp فازی و Dea - صفحه:159-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved