>
Fa   |   Ar   |   En
   بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره  
   
نویسنده فلاح لاجیمی حمیدرضا ,محمدی کانی زهرا ,رسولی خطیر زهرا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 33 - صفحه:115 -140
چکیده    در محیط کسب و کار معاصر، زنجیره تامین رقابتی نقش کلیدی در بقای آن ایفا می کند. پارادایم های مختلفی در زنجیره تامین از ابتدا تا کنون ظهور کرده اند که از میان آنها چهار پارادایم ناب، چابکی، تاب آور و سبز اهمیت بسزایی در عملکرد زنجیره تامین و رقابت پذیری آن دارند که از آنها به عنوان زنجیره تامین لارج یاد می شود. هر یک از این پارادایم ها رسالت و اهداف خاصی را در زنجیره تامین دنبال می کنند. انتخاب تامین کننده در هر زنجیره بر اساس شاخص های مختلف تصمیم گیری انجام می شود که وزن هر شاخص در اولویت بندی تامین کنندگان متفاوت است. هدف از این تحقیق ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده در پارادایم های لارج صنعت کاشی و سرامیک است. در این تحقیق، ابتدا شاخص های انتخاب تامین کننده شناسایی و سپس با روش تصمیم گیری بهترینبدترین وزن دهی می شوند. در ادامه تامین کنندگان با استفاده از تابع خطی قطعه ای و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره todim رتبه بندی می شوند. این سیستم می تواند در تصمیم گیری موثر مدیران در فرآیند انتخاب تامین کننده نقش بسزایی در بهبود عملکرد زنجیره تامین داشته باشد و نتایج منطبق بر واقعیت ارائه دهد.
کلیدواژه انتخاب تامین کننده لارج؛ تابع خطی قطعه ای؛ روش بهترین -بدترین روش todim
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved