>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردی ترکیبی در ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تامین صنعت لاستیک سازی  
   
نویسنده صادقی دروازه سعید ,شول عباس ,رسولی ندا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:185 -212
چکیده    هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تامین در صنعت لاستیک سازی است. بدین منظور ابتدا با مروری گسترده در ادبیات رقابت پذیری، مولفه ها شناسایی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. داده ها از مدیران و خبرگان 5 شرکت ایرانی تولیدکننده لاستیک جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و تست مدل پیشنهادی در فاز آماری پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (pls)، و به منظور اولویت بندی عوامل موثر در رقابت پذیری زنجیره تامین رویکردی ترکیبی اتخاذ نموده و از تلفیق ضرایب مسیر حاصل از تکنیک pls و اوزان حاصل از تکنیک های bwm و fahp بهره گرفته‌ شده است. نتایج حاصل از فاز آماری پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تامین»، «قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش»، «مدیریت زنجیره تامین سبز» و «بخش بندی تامین کنندگان» بر رقابت پذیری زنجیره تامین می باشد. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل موثر در رقابت پذیری زنجیره تامین با استفاده از روش های mcdm نشان داد که «شراکت در سرمایه گذاری مالی» مهم ترین عامل در رقابت پذیری زنجیره تامین است و پس از آن، «کاربرد دانش» و «شراکت در r&d» در اولویت های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان، برخی استراتژی های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده فراهم شده است.
کلیدواژه زنجیره تامین، رقابت پذیری، صنعت لاستیک سازی، حداقل مربعات جزئی، روش بهترین- بدترین، فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه ولی‌عصر (عج), ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved