>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روابط شاخص‌های بهره‌وری سبز با رویکرد نگاشت شناختی فازی  
   
نویسنده نیک شاپوری مهدی ,عباس نژاد طیبه ,احمدی کهنعلی رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 32 - صفحه:97 -119
چکیده    بهره وری سبز رویکردی است که در جهت توسعه پایدار معرفی شده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های بهره وری سبز و تعیین روابط بین شاخص ها جهت ارائه مدل از طریق نگاشت شناختی فازی است. روش نگاشت شناختی فازی مورد استفاده در این تحقیق  مبتنی بر fcm اتوماتیک رودریگزرپسیو و همکارانش در سال 2007 است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان شرکت پلاستونیک می باشد. شاخص های بهره وری سبز از طریق مطالعات کتابخانه ای و ادبیات نظری تحقیق، شناسایی گردید و با استفاده از چهار ماتریس تاثیر اولیه، ماتریس تاثیر فازی، ماتریس قدرت تاثیر روابط و ماتریس تاثیر نهایی و نرم افزار mental modeler نگاشت شناختی فازی ایجاد شد. نگاشت شناختی ساخته شده نشان دهنده روابط میان شاخص های بهره وری سبز و وزن میان آن ها می باشد. با توجه به مدل ایجاد شده، سه سیاست یا سناریو آموزش، بهینه سازی مصرف منابع، طراحی سازگار در نرم افزار طراحی شد تا تغییرات نسبی هر شاخص مشخص شود. در نهایت سناریو آموزش با بیشترین تاثیر مثبت بر سایر شاخص ها به عنوان بهترین سناریو از بین سناریوهای طراحی شده انتخاب گردید.
کلیدواژه بهره وری، بهره وری سبز، توسعه پایدار، فازی، نگاشت شناختی فازی
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved