>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد  
   
نویسنده مروتی شریف‌آبادی علی ,نمک‌شناس جهرمی مهسا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 15 - صفحه:9 -32
چکیده    دنیای مدرن امروز موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها درمورد محیط ‌زیست شده است. یکی از گام‌های بزرگ برای بهبود محیط زیست، استقرار استاندارد مدیریت زیست‌محیطی (ایزو 14001) در سازمان‌ها است. شواهد نشان می‌دهد که هرچند بیشتر سازمان‌ها این استاندارد را دارند، موفقیت در پیاده‌سازی قوانین و ضوابط ایزو 14001 متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد. در این پژوهش، از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش، 12 عامل اثرگذار بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 استخراج و در سه گروه کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع طبقه‌بندی شدند. سپس دقت دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی در پیش‌بینی موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد روش مدل‌سازی معادله ساختاری در این زمینه عملکرد بهتری دارد. نتایج نهایی تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع به‌ترتیب با ضرایب 0.50، 0.25 و 0.22 بر موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی تاثیر معنادار دارند. درپایان، برپایه ضرایب تاثیر هر گروه از عوامل و نتایج دیگر این مرحله، هریک از 12 عامل اثرگذار اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی شدند.
کلیدواژه سیستم مدیریت زیست‌محیطی؛ مدل‌سازی معادله ساختاری؛ سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی.
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی ma.namakshenas@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved