>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تامین چندسطحی، با استفاده از شبکه‌های بیزین  
   
نویسنده جیلان بروجنی امین ,عموزاده حنان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 15 - صفحه:61 -84
چکیده    تعیین سیاست بهینه موجودی همواره یکی از چالش های مدیریت موجودی و تولید بوده و در این زمینه، تاکنون تلاش های گسترده ای انجام و مدل های مختلفی ارائه شده است. بیشتر مدل‌هایی که مطرح شده اند تا حد امکان سعی در ساده سازی واقعیت ها داشته و پارامترهای مدل را به‌طور قطعی درنظر گرفته اند. همچنین، در تعیین سیاست بهینه موجودی در زنجیره های تامین چندسطحی، عدم قطعیت های بسیار زیادی تاثیرگذار هستند. در این تحقیق، با استفاده از شبکه‌های بیزین، یک مدل یکپارچه احتمالی برای مدل‌سازی عدم‌قطعیت سیاست بهینه موجودی در زنجیره های تامین چندسطحی توسعه یافته است. کاربرد اصلی  شبکه های مذکور در وضعیت‌هایی است که نیازمند استنتاج آماری باشند. این روش یکی از ابزارهای جدید و پیشرفته هوش مصنوعی و مدل‌سازی ریسک است که مکانیسمی برای ارزیابی روابط علت و معلولی دربین مجموعه ای از متغیرها فراهم می آورد. در مدل پیشنهادی انواع متغیرهای کمی و کیفی غیرقطعی در سطوح مشتری، خرده فروش، تولیدکننده و تامین کننده فرمول نویسی شده اند. منطق مدل، تسخیر عدم‌قطعیت عوامل سازمانی و فنی برای استنتاج موجودی بهینه در سطوح مطلوب است و با استفاده از داده های یک مطالعه موردی در نرم‌افزار agenarisk پیاده‌سازی شده است
کلیدواژه مدیریت موجودی؛ سیاست بهینه موجودی؛ عدم‌قطعیت؛ زنجیره تامین چندسطحی؛ شبکه‌های بیزین.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان., ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان, ایران
پست الکترونیکی h.amoozad@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved