>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک مدل ریاضی به‌منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان برای سیستم‌های k از n  
   
نویسنده امیری مقصود ,عزیزی بروجردی سهیل ,پوربخش حامد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 16 - صفحه:117 -134
چکیده    در این مقاله، یک مسئله تخصیص اجزای مازاد (rap) با هدف بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان  و کمینه‌سازی هزینه‌های سیستم برای یک سیستم k از n بررسی می‌شود. در هر زیرسیستم ازبین استراتژی‌های جزتکی، اجزای موازی و اجزای آماده‌به‌کار سرد باید یک استراتژی انتخاب شود. همچنین، محدودیت‌های وزن و حجم قطعات نیز در طراحی این سیستم باید رعایت شوند. هر زیرسیستم باید حداقل k قطعه برای فعال شدن داشته باشد. برای حل مدل ارائه‌شده، پس از تشکیل کروموزوم اولیه، چهار الگوریتم متاهیوریستیک چندهدفه (mode، nsgaii، moica وpesaii) بررسی شدند. الگوریتم‌های مذکور، به دو روش c (l,b) و تاپسیس با یکدیگر مقایسه شدند و پس از انجام بررسی‌ها، الگوریتم  nsga iiبه‌عنوان الگوریتم برتر انتخاب و استفاده شد. درپایان، با بررسی جواب نهایی ارائه‌شده توسط الگوریتمها در وزنهای مختلف داده‌شده به توابع هدف توسط تاپسیس مشخص شد که بهترین جواب‌ها با بیشترین قابلیت اطمینان و کمترین هزینه، به استفاده بیشتر از استراتژی اجزای آماده‌به‌کار سرد مربوط است. درنتیجه، پیکربندی قطعات بیشتر به‌صورت اجزای آماده‌به‌کار سرد و ترکیب با استراتژی موازی یا تکی میتواند شرایط بهتری را برای سیستم فراهم کند.
کلیدواژه مسئله تخصیص اجزای مازاد؛ قابلیت اطمینان؛ بهینه‌سازی چندهدفه؛ مجموعه جواب پارتو؛ سیستم‌های k از n.
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved