>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)  
   
نویسنده رضائی پندری عباس ,اذر عادل ,تقوی الهوردی ,مقبل باعرض عباس
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 16 - صفحه:75 -93
چکیده    ارزیابی عملکرد زنجیره تامین یکی از مهم‌ترین زمینه های بهبود مستمر زنجیره تامین است. مدیریت زنجیره تامین یکی از استراتژی های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی های منحصر‌به‌فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت میسازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات به‌اندازه کافی توجه نکرده‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش برمبنای رویکرد نگاشت‌شناختی فازی، مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات (صنعت بیمه) طراحی شده است. با مصاحبه های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه، مفاهیم و مولفه های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات شناسایی و سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه های شناخت فازی ترسیم شد. درنهایت، مدل این پژوهش با بلوک بندی نقشه ادغامی خبرگان طراحی شد. شاخص های مربوط به نقشه های شناختی بیانگر اهمیت زیاد بلوکهای راهبردها و کیفیت خدمات زنجیره تامین است. مدل ارائه‌شده در این پژوهش ممکن است که مبنایی برای تعالی زنجیره تامین خدمات شود.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد؛ مدیریت زنجیره تامین خدمات؛ نگاشت‌شناختی فازی؛ صنعت بیمه.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved