>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ترسیم نقشه ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم  
   
نویسنده مهرگان محمّدرضا ,اخوان انوری محمّدرضا ,رئیسی فر کامیار
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 16 - صفحه:9 -29
چکیده    با توجه به پیچیده و گسترده شدن طیف مسائل تصمیم گیری، شاخه ای نوپا در تحقیق در عملیات تحت عنوان تحقیق در عملیات نرم ( sor ) شکل گرفته است. برخلاف دیدگاه سخت و کلاسیک، تحقیق در عملیات نرم از روش های کیفی و تفسیری برای تفسیر، تعریف و بررسی جوانب مختلف مسالهمورد بررسی استفاده می کند. از سوی دیگر، ترسیم نقشه حوزه های علم به تعیین جایگاه آن قلمرو در گستره دانش کمک و نسبت آن را با سایر حوزه ها بهتر مشخص می کند. در این پژوهش، با استفاده از فرآیند شش مرحله ای ترسیم نقشه علم، پژوهشگران کوشیده اند نقشه علم تحقیق در عملیات نرم رابراساس طبقه بندی های موضوعی پایگاه استنادی علوم ) isi ( ترسیم کنند. در گام نخست این فرآیند،داده ها استخراج و در گام دوم، واحد تحلیل انتخاب شد. در گام سوم و چهارم، فراوانی مقالات بررسی و شباهت میان مقالات استخراج شده تعیین گشت. در گام پنجم، حوزه های مرتبط با یکدیگر با استفاده از یک الگوریتم خوشه بندی شناسایی و در گام ششم، نقشه های قلمروی موضوعی با گام های خوشه بندی ترسیم و تحلیل شد. درنهایت، شش خوشه در مجموعه های علوم مدیریتی و اجتماعی، مجموعه علوم مهندسی، دانش های مطالعات رفتاری، دانش محیط و جغرافیا، جامعه شناسی و منابع طبیعی و مجموعه ریاضی به دست آمد.
کلیدواژه تحقیق در عملیات نرم؛ نقشه علم؛ پایگاه استنادی علوم (isi).
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved