>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی ارزش استراتژیک در بازارهای رقابتی (صنعت بانک و بیمه)  
   
نویسنده حقیقی کفاش مهدی ,تاجیک حمید
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 13 - صفحه:67 -89
چکیده    هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش در صنایع بانک و بیمه ارائه گردید. با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر این تحقیق با بهره گیری از رویکرد توسعه ای-کاربردی، استراتژی های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق ارزش است. این در حالی است که از میان متغیرهای مداخله گر تنها اثرات مربوط به سن و قدمت شرکاء و پرتفوی شرکاء بر روی ارتباط میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق و تخصیص ارزش معنی دار نبوده است. مطابق با ننایج حاصله و در خصوص مولفه های موثر بر عملکرد سازمانی نیز معیارهای استراتژیک سازمانی در قیاس با معیارهای عملیاتی، ارتباط موثرتری را منعکس کرده اند.
کلیدواژه شراکت استراتژیک؛ فرایند خلق و تخصیص ارزش؛ صنعت بانک و بیمه ، عملکرد سازمانی.
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی h.tajik1354@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved