>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدلی برای پیش‌بینی هزینه و زمان نهایی پروژه‌ها با رویکرد فراابتکاری  
   
نویسنده عالم تبریز اکبر ,فرخ مجتبی ,احمدی احسان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 13 - صفحه:51 -65
چکیده    در مدیریت پروژه های ساخت وساز، موفقیت در کنترل هزینه و زمان پروژه ها برای کمک به پیمانکاران امری حیاتی است. افزایش هزینه و زمان پروژه ها از برنامه تعریف شده، ممکن است به کاهش سود و حتی برخی اوقات به شکست پروژه ها منجر شود. پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژ ها، یکی از اقداماتی است که برای کنترل هزینه و زمان پروژه ها مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق، مدل شبکه های عصبی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها توسعه یافته و برای متغیر های ورودی شبکه های عصبی، از دو مجموعه متغیر «ارزش کسب شده» و «محیطی» استفاده شده است. در این تحقیق، عملکرد تکنیک ارزش کسب شده با شبکه های عصبی مقایسه شده و به طور جداگانه تاثیر هریک از این مجموعه داده ها بر عملکرد مدل در پیش بینی هزینه و زمان نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد شبکه های عصبی بهتر از مدیریت ارزش کسب شده است و با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر داده های ارزش کسب شده و محیطی می توان به نتایج بهتری، در مقایسه با شبکه های عصبی مبتنی بر داده های ارزش کسب شده، رسید.
کلیدواژه پیش‌بینی هزینه و زمان اتمام پروژه‌ها؛ مدیریت ارزش کسب‌شده؛ شبکه های عصبی؛ متغیرهای ارزش کسب‌شده؛ متغیرهای محیطی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved