>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی- دیماتل خاکستری  
   
نویسنده بنیادی نائینی علی ,کامفیروزی محمد حسن
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 14 - صفحه:27 -45
چکیده    این مقاله به بررسی عوامل انسانی موثر بر موفقیت پروژه، به‌صورت سیستماتیک و جمعی می‌پردازد. درنظر گرفتن عوامل موثر بر موفقیت پروژه به‌صورت تک‌عاملی، تحلیل‌ها را ناقص و نادرست نشان می‌دهد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از روش پیشنهادی خود این موضوع را بررسی می‌کند. در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر سیستم پروژه ازمنظر منابع انسانی استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری اهمیت و میزان تاثیر عوامل بر سیستم شناسایی می‌شود. از آنجا که توان ائتلافی بین عوامل در روش دیماتل نادیده گرفته می‌شود، با استفاده از تابع ارزش شاپلی به‌عنوان عاملی درجهت برآورد ارزش عوامل در سیستم، این مشکل حل خواهد شد و میزان تاثیر عوامل تعدیل خواهد شد. عامل خدمه (c6) به‌عنوان عاملی که بیشترین تاثیر را در عوامل دیگر دارد، پیوستگی بین اعضای تیم در پروژه (c4) و همکاری بین اعضا (c8) بیشترین تاثیرپذیری را در بین عوامل دارند.
کلیدواژه منابع انسانی؛ عوامل موفقیت پروژه؛ نظریه خاکستری؛ دیماتل، شاپلی.
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved