>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه رویکردی گام به گام برای شبیه سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه های شناختی فازی  
   
نویسنده نهاوندی بیژن ,مقبل باعرض عباس ,اذر عادل
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 14 - صفحه:93 -115
چکیده    امروزه نقشه‌های استراتژی ابزار پیوند تدوین و اجرای استراتژی در نظام جامع مدیریت استراتژی سازمان قلمداد می‌شوند. این ابزار در سازمآن‌های بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، برخی از ویژگی‌های آن مورد استفاده قرار نگرفته‌اند که با ارائه رویکردهایی می‌توان آن را بهبود داد. در مقاله حاضر، برای پیشبرد چنین هدفی از نقشه‌های شناختی فازی بهره‌گیری شده و با ارائه رویکردی گام‌به‌گام این امر محقق شده است. در گام نخست، رویکرد ارائه‌شده به مدل‌سازی روابط علی موجود در نقشه مطابق نظر خبرگان پرداخته است و سپس با استفاده از نقشه مدل‌سازی‌شده، مسیرهای اثر استخراج شده‌‌اند. درادامه، از قابلیت‌های نقشه‌های شناختی فازی برای شبیه‌سازی سناریوی موردنظر سازمان استفاده شده است. به‌طور کلی، هدف نهایی این مطالعه تبدیل نقشه استراتژی از تصویری ایستا به ابزاری پویا بوده است. این رویکرد در یک مورد عملی اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است.
کلیدواژه نقشه های شناختی فازی؛ کارت امتیازی متوازن؛ نقشه استراتژی.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved