>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی زنجیره تامین با رویکرد یکپارچه سازی مالی و عملیاتی  
   
نویسنده محمدی علی ,خلیفه مجتبی ,عباسی عباس ,علی محمد لو مسلم ,اقتصادی فرد محمود
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 26 - صفحه:139 -168
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تامین چهارسطحی با درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی است. بر این اساس، زنجیره تامین با دیدگاه واقع بینانه و در قالب یک رویکرد یکپارچه به صورت ریاضی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و فنی مدل سازی شده است؛ همچنین با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام در مقابل سود حسابداری، هدف مدل سازی، حداکثرکردن ثروت سهامداران (برخلاف سایر مطالعات) قرار گرفته و با عنوان «رویکرد جدید»، تدوین شده و با رویکردهای سنتی (حداکثرکردن سود) مقایسه شده است. تدوین و آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار gams24 و حل کننده cplex صورت پذیرفته است. نتایج مدل سازی و حل عددی مدل، اهمیت نقش بُعد مالی و درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی مالی در مدل ریاضیبرای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می دهد؛ به علاوه توانمندی رویکرد جدید با مناسب نشان دادن معیارهایی مانند ساختار سرمایه، بهای تمامشده، افزایش بیشتر حقوق صاحبان سهام در مقابل سود و غیره تبیین شده است. در راستای تحلیل پایداری مدل و اعتبارسنجی نتایج، تحلیل حساسیت نیز روی پارمترهای مدل انجام شده و تغییرات آن روی تابع هدف و پیکربندی زنجیره تامین بررسی شده است.
کلیدواژه مدیریت زنجیره تامین؛ مدل سازی ریاضی؛ رویکرد عملیاتی؛ رویکرد مالی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه صنعتی شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved