>
Fa   |   Ar   |   En
   زمان بندی روزانه اتاق های عمل در شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی  
   
نویسنده ایمانی ایمان پور مرضیه ,عتیقه چیان ارزو
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 26 - صفحه:53 -82
چکیده    زمان بندی اتاق های عمل نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آن ها و کاهش هزینه های بیمارستان ها دارد. به علت عدم قطعیت‌های مختلفی که در فعالیت‌های اتاق عمل وجود دارد، این مسئله می تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. در این پژوهش مسئله زمان‌بندی روزانه اعمال جراحی در 3 مرحله آماده‌سازی جراحی، جراحی و ریکاوری و با در نظر گرفتن کلیه محدودیت های واقعی بیمارستان‌های آموزشی- درمانی بررسی شده است. این مسئله به تعیین توالی، زمان شروع هر یک از اعمال جراحی و تخصیص منابع موردنیاز در هر مرحله با هدف کمینه کردن مجموع زمان بیکاری و اضافه‌کاری اتاق‌های عمل در شرایط عدم قطعیت در مدت‌زمان عمل های جراحی می پردازد. با توجه به عدم کارایی روش های حل دقیق در حل مسائل برنامه ریزی احتمالی بزرگ، در این پژوهش یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای رویارویی با عدم قطعیت ارائه شده است. بدین منظور یک الگوریتم مورچگان دوسطحی با شبیه سازی ترکیب شده است. الگوریتم ارائه‌شده در حل تعداد متعددی از مسائل واقعی از بیمارستان آموزشی درمانی هاشمی نژاد تهران با مجموعه ای از سناریوهای تصادفی تولیدشده، آزمون شده است. تحلیل نتایج نشان می‌دهد در شرایط عدم قطعیت، ارزش جواب حاصل از روش ترکیبی پیشنهادی بیش از 75 درصد است. نتایج نمایانگر کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مسائل دنیای واقعی است.
کلیدواژه زمانبندی اتاق عمل؛ بهینهسازی مبتنی بر شبیه سازی؛ الگوریتم مورچگان.
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی a.atighehchian@ase.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved