>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور  
   
نویسنده عالم تبریز اکبر ,حمیدی زاده محمد رضا ,دری بهروز ,محمدی پلارتی محسن
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 26 - صفحه:33 -51
چکیده    ریسک بالای شکست در پروژه های طراحی و ضعف در تحقق فرآیند بهینه توسعه محصولات جدید در صنعت خودروسازی از یک سو و ناکارآمدی این حوزه در شناسایی و الگوسازی نظام طراحی محصولات جدید از سوی دیگر، در زمره مهم ترین مسائل پیش روی حوزه صنعت خودرو قرار دارد. این در حالی است که امکان بومی سازی و ترازسنجی الگوهای برتر موجود در این خصوص، با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو است. از این رو هدف از ارائه این پژوهش طراحی و تبیین الگوی توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی کشور است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توسعه ای کاربردی، راهبرد - داده بنیاد را دنبال کرده و با بهرهگیری از الگوی دلفی، مدل پیشنهادی توسط خبرگان اعتبارسنجی شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود یک الگوی چهارمرحله ای مشتمل بر ایده پردازی، ارزیابی فنی و بازار، غربالگری و انتخاب طرح در طراحی محصولات جدید است.
کلیدواژه توسعه محصول جدید؛ ذینفعان سازمان؛ الگوی داده بنیاد؛ صنعت خودروسازی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved