>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان و بهبود بهره‌وری: رویکرد کارت امتیازی متوازن  
   
نویسنده امیر خانی طیبه ,علیخانی فروغ
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 20 - صفحه:101 -118
چکیده    هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تعیین نقش آن‌ها در ارتقاء بهره وری سازمان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی است و به‌صورت مقطعی در تابستان 1391 اجرا شد. جامعه پژوهش، مدیران ارشد و میانی «صنایع شیروپاستوریزه ایساتیس یزد» بود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 32 نفری به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از شاخص‌های آماری ، آزمون آماری و تاپسیس فازی تحلیل شد. از میان 18 شاخص کلیدی عملکرد شناسایی‌شده مربوط به شرکت، مدیران، پنج عامل را در بهبود بهره وری خود موثر دانستند. سطح تعهد کارکنان به هدف های سازمان و بهره‌وری کارکنان ازجمله عوامل کلیدی موثر در منظر رشد و یادگیری بودند و به دلیل بیشترین اختلاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، این منظر در صدر مناظر دیگر قرار گرفت. در میان سایر شاخص های کلیدی عملکرد، اثربخشی بازاریابی در منظر مشتری، کنترل هزینه در منظر مالی و تعمیرات و نگهداری در منظر فرایندهای داخلی، عوامل اثرگذار در بهبود بهره وری سازمان، انتخاب شدند.
کلیدواژه بهره‌وری؛ کارت امتیازی متوازن؛ تاپسیس فازی؛ شاخص‌های کلیدی عملکرد.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved