>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی  
   
نویسنده نائیجی محمد جواد ,پناهی فر فرهاد ,طاطاری یعقوب
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 27 - صفحه:27 -46
چکیده    پژوهش های پیشین در زمینه توسعه محصول جدید، به نقش مشارکت ذی نفعان اشاره کرده‌اند؛ اما تلاش‌های اندکی برای ارائه یک مدل تجربی که تاثیر جداگانه ابعاد مختلف مشارکت ذی نفعان و تاثیرآن‌ها بر عملکرد را بررسی کرده باشد، صورت گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشارکت مشتریان، تامین‌کنندگان و گروه‌های میان‌وظیفه‌ای در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمان و تشریح نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید است. این مطالعه بر اساس روش پژوهش توصیفی و با بررسی شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار در صنعت فناوری اطلاعات انجام شده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شده‌اند. نتایج نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت مشارکت گروه‌های میان وظیفه‌ای و تامین‌کنندگان در توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی است؛ همچنین مطالعه حاضر نمایانگر تایید نقش میانجی عملکرد توسعه محصول جدید در رابطه مشارکت ذی نفعان و عملکرد کلی شرکت است.
کلیدواژه توسعه محصول جدید، مشارکت ذینفعان، عملکرد سازمانی، تولیدکنندگان سخت‌افزار
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved