>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی خاکستری به‌منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه  
   
نویسنده عموزاد مهدیرجی حنان ,مختار زاده نیما ,رادمند سارا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 27 - صفحه:47 -80
چکیده    مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. هدف از این پژوهش، توسعه مدل های ریاضی در موازنه زمانی، هزینه ای، کیفی و ریسک پروژه هایی است که پارامترهای فعالیت های آن به‌صورت تصادفی و با اعداد خاکستری تخمین زده ‌شده‌اند. در پروژه ها برای انجام یک سری فعالیت ها به دنبال ترکیب بهینه برای زمان، هزینه و کیفیت پروژه و لحاظ کردن ریسک هستند؛ درحالی‌که اطلاعات در این زمینه ناکافی و محدود است. استفاده از روش پیشنهادی تحقیق یعنی لحاظ عدم قطعیت در داده های برنامه ریزی پروژه با اعداد خاکستری، می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر پروژه در این‌گونه شرایط باشد. برای حل این مدل، پس از به‌دست آوردن مدل برنامه‌ریزی خطی اعداد خاکستری، نسبت به حل آن اقدام شد. با بررسی پاسخ‌های به‌دست‌آمده، به نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی آرمانی امکان بهبود آن‌ها وجود دارد؛ ازاین‌رو مراحل تکمیلی با برنامه‌ریزی آرمانی برای پاسخ‌های رضایت‌بخش بهتری به‌منظور ارائه به مدیر پروژه صورت پذیرفت. برای مطالعه موردی، یک پروژه انتخابی در «شرکت ایران‌خودرو»، به‌طور نمونه ارائه می شود
کلیدواژه مدیریت پروژه، منطق‌فازی، اعداد خاکستری، برنامه‌ریزی آرمانی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, موسسه آموزش عالی مهر البرز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved