>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرمایه فکری در ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط  
   
نویسنده قلیچ لی بهروز ,میرزایی فاطمه ,رحمتی حسین
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 27 - صفحه:105 -126
چکیده    امروزه از سرمایه فکری به‌منظور خلق و افزایش ارزش کسب وکارها استفاده می‌شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن در مدیریت این منابع کمیاب، بستگی دارد و مهم تر از آن، دستیابی به این منابع می تواند به مزیت رقابتی در حوزه کسب‌وکار منجر شود؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی از طریق ظرفیت نوآوری پرداخته می‌شود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک های صنعتی شهر کرمان هستند که در مجموع 97 نفر از مدیران به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد و برای تجزیه و تحلیل آن‌ها، روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به‌کار رفت. بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از سرمایه فکری با ارتقای ظرفیت نوآوری کسب وکارها به ایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارهای کوچک و متوسط منجر می شود.
کلیدواژه سرمایه فکری، ظرفیت نوآوری، مزیت رقابتی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved