>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل زنجیره تامین تاب‌آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)  
   
نویسنده رحیمی شیخ حبیب ا... ,شریفی مانی ,شهریاری محمد رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 27 - صفحه:127 -150
چکیده    یکی از کارکردهای اساسی و مهم سازمان بهزیستی هنگام وقوع حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله، بوده و پس از رخداد چنین حوادثی کمک رسانی به افراد آسیب دیده از طبقات پایین جامعه را بر عهده می گیرد. این پژوهش بنا دارد تا با شناسایی دقیق فعالیت‌ها و فرایندهای اجرایی «سازمان بهزیستی»، عوامل ایجاد ناپایداری در زنجیره تامین این سازمان را مشخص کند و در نهایت به رتبه‌بندی این عوامل بپردازد؛ سپس بر اساس این عوامل نقاط آسیب‌پذیر سازمان در برابر عوامل ایجاد ناپایداری بررسی می‌شود. در این راستا از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در ابتدا با مرور مبانی نظری و بررسی نظریه های موجود، یک چارچوب مفهومی اولیه در این رابطه شکل گرفته است؛ سپس این مدل با بهره گیری از روش های مختلف در طی پژوهش، تعدیل و مطابق با شرایط «سازمان بهزیستی» اصلاح شده است. در ادامه مدل مفهومی پژوهش در قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرم افزار amos تعریف شده است. پس از بررسی فرضیه ها از نوع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات لازم، سرانجام مدل با توجه به شرایط «سازمان بهزیستی ایران»، اصلاح و نهایی شده است.
کلیدواژه زنجیره تامین تاب‌آور، سازمان بهزیستی، مدل‌سازی معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved