>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه گیری های انفرادی  
   
نویسنده موحدی محمدمهدی ,راد عباس ,نیلی احمدآبادی مجید ,قاسمی بهزاد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 28 - صفحه:161 -137
چکیده    وقتی توزیع آماری محصولات تحت مطالعه، نرمال یا متقارن نباشد، موقع استفاده از نمودار کنترل x نمی توان انتظار داشت که تغییرپذیری فرایند به موقع کشف شود. در پژوهش حاضر برای بهبود عملکرد نمودار از توزیع لامبدای تعمیم یافته (gld) استفاده شده است. برای نشان دادن نحوه کار آن از داده های مربوط به مقاومت کششی 18 صفحه آلومینیومی استفاده شده و حدود بالا و پایین نمودار کنترل x محاسبه گردیده است. برای اطمینان از جواب های به دست آمده از آزمون مربع کای استفاده شده است؛ و برای اعتبارسنجی معیار متوسط طول اجرا (arl) به کار رفته است. به دلیل انعطاف این توزیع، استفاده از روش پیشنهادی می تواند این اطمینان را فراهم آورد که بتوان تغییرپذیری فرایند را زودتر کشف نمود.
کلیدواژه نمودار کنترل x ؛ توزیع لامبدای تعمیم یافته؛ روش تطبیق با صدک (pm)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه قم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved