>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک  
   
نویسنده اسدپور الهام ,پویا علیرضا ,مطهری فریمانی ناصر
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 28 - صفحه:163 -197
چکیده    در محیط متلاطم امروزی سازمان ها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری به‌نظام ارزیابی عملکرد دارند. به‌منظور ارزیابی عملکرد در سازمان ها ابزارها و مدل های مختلفی در ادبیات مربوطه ارائه‌شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در میان آن ها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر گرفتن شاخص های مالی و غیر مالی رو به افزایش است. اما این رویکرد دارای محدودیت هایی است، به عنوان مثال این رویکرد تعاملات را به‌صورت یک‌طرفه در نظر می گیرد، تاخیر زمانی بین علت و معلول را در نظر نمی گیرد، ابزاری برای اعتبارسنجی شاخص ها و انتخاب آن ها ندارد. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است، بر محدودیت های نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه شود و تاثیر سیاست ها بر عملکرد شعبه بررسی گردد. برای این منظور پس از بررسی شرایط واحد موردمطالعه، نظام ارزیابی عملکرد با نرم افزار ونسیم شبیه سازی شده و چهار سیاست تعریف گردید. با استفاده از روش تسلط، بهترین سیاست انتخاب‌شد و پس از آن با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی در جهت بهبود شاخص های ارزیابی عملکرد در مورد مطالعه ارائه شده است.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد؛ کارت امتیازی متوازن؛ پویایی سیستم؛ کارت امتیازی متوازن پویا؛ شعبه بانک.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved