>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فرآیندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند کاوی (مورد مطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)  
   
نویسنده حسینی یعقوب ,مصلح عبدالمجید ,حسینی مطهره
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - شماره : 29 - صفحه:113 -135
چکیده    دیدگاه فرآیند محوری در سازمان، این الزام را برای مدیران ایجاد می کند تا فرآیند های سازمان را تحلیل و بازنگری کنند. در صورت بی توجهی به بازنگری فرآیندها، سازمان با مشکلاتی مانند افزایش هزینه ها، تا منابع، بهره وری اندک نیروی انسانی و طولانی بودن انجام فرآیند مواجه می شود. در عصر جدید، بخش عمده ای از فرآیندها به دلیل استفاده از فناوریهای نوین به صورت تحت وب و یا تحت برنامه های نرم افزاری انجام می شوند. فرآیندکاوی، روی کردی برای تحلیل داده های ذخیره شده است که به مدیران سازمان برای بهبود فرآیندها کمک می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی را در دانشگاه خلیج فارس بررسی و با استفاده از فرآیندکاوی، این فرآیند را تحلیل کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای microsoft excel و disco استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که برای به فرجام رسیدن یک درخواست ترفیع پایه، به طور متوس 51 روز و 7 ساعت زمان لازم است و گلوگاه اصلی این فرآیند در بخش بررسی شورای ترفیع پایه بوده که بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است ( 39 روز برای فرآیندهایی که از طریق پژوهشکده ارسال شده و 34 روز 3 ساع برای فرآیندهایی که از طریق دانشلاده ارسال شده است ).
کلیدواژه فرآیندکاوی؛ تحلیل فرآیند؛ بهبود فرآیند کسب وکار؛ مدیریت فرآیندکسب وکار
آدرس دانشگاه خلیج فارس, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved