>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تاکید بر تئوری انتشار باس  
   
نویسنده همایون‌فر مهدی ,نهاوندی بیژن ,گل باز زاده پریسا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - شماره : 29 - صفحه:137 -162
چکیده    توجه به عوامل کلیدی در توسعه موفقیت آمیز محصولات جدید، یکی از عوامل اصلی جلب مشتریان و کسب مزیت رقابتی به شمار میرود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سیاستگذاری بر عوامل کلیدی توسعه محصولات جدید بر افزایش نرخ جذب مشتریان انجام شده است. با توجه به تغییر پارامترها در طول زمان و اهمیت انتشار نوآوری در توسعه محصولات جدید، در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و تئوری انتشار باس برای مدل سازی مسئله استفاده شده است. در این راستا ، ابتدا با ملاقات کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان، عوامل کلیدی توسعه موفقیت آمیز محصولات جدید شناسایی شدند. سپس با تعیین روابط متغیرهای پژوهش و استخرا فرضیه های پویا ، نمودارهای علت معلول و موجودی جریان شکل گرفتند. نهایتاً، پس از تعریف معادلات دینامیکی و شبیه سازی مدل در نرم افزار ونیسم، اعتبار مدل مورد تایید قرار گرفت. نتایج بررسی سیاستهای چهارگانه پایه، تبلیغات، تحقیق و توسعه و تبلیغات و تحقیق و توسعه متوازن نشان داد که افزایش هم زمان بودجه تبلیغات و تحقیق و توسعه میتواند تاثیر بیشتری بر جذب مشتریان و موفقیت توسعه محصول جدید داشته باشد
کلیدواژه پویایی شناسی سیستم ها، توسعه محصول جدید، تئوری انتشار باس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved