>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک مدل برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی  
   
نویسنده محمدی امیرسالار ,عالم تبریز اکبر ,پیشوایی سامان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - شماره : 29 - صفحه:39 -62
چکیده    رشد متوازن در سه بُعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و یکپارچگی میان جریان های مالی و فیزیکی، ضامن بقا و توسعه هر زنجیره تامین در بلندمدت است. بر این اساس در این پژوهش، مدلی برای برنامه ریزی یکپارچه مالی فیزیکی زنجیره تامین حلقه بسته پایدار در میان مدت ارائه می شود. اهداف این مدل عبارت اند از: بیشینه سازی سود؛ کمینه سازی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی و همچنین کمینه سازی انحراف نامطلوب شاخص های مالی از حد مطلوب خود. برای مواجهه با ماهیت چند هدفه مدل، از روش برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است و مدل در یک مورد واقعی در صنعت بازیافت پلاستیک اجرا شده است. مدل ارائهشده شامل برنامه ریزی تولید، توزیع و جمع آوری ضایعات می شود و به صورت چند دوره ای و چند محصولی طراحی شده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت شاخص های مالی در عملکرد اقتصادی برنامه اصلی زنجیره تامین حلقه بسته پایدار را نشان می دهد؛ اما ملاحظه شاخص های مالی باعث افت عملکرد زنجیره در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی می شود؛ درنتیجه می توان بیان کرد که طراحی یکپارچه مالی فیزیکی برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین به تقویت بُعد اقتصادی زنجیره منجر می شود.
کلیدواژه زنجیره تامین پایدار؛ برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین؛ جریان مالی؛برنامه ریزی آرمانی؛ صنعت بازیافت پلاستیک
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved