>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار با رویکرد هم افزایی زنجیره ارزش  
   
نویسنده کیامهر امیرکامران ,آذر عادل ,دهقان نیری محمود ,عمادی محمدعلی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - شماره : 29 - صفحه:63 -91
چکیده    در طراحی استراتژی سطح بنگاه، انتخاب سبد کسب و کار یکی از تصمیم های کلیدی به شمار می رود که با موضوعاتی نظیر ادغام عمودی و متنوع سازی در ارتباط است. اکثر مطالعات پیشین یا مدل های کلان و مفهومی در این خصوص ارائه داده اند و یا با رویکردهای صرفاً مالی بر روش های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ها مبتنی بوده اند. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب و کار ارائه شده است که اولاً امکان بهره گیری از روش های کمی در تصمیم گیری های استراتژیک در این حوزه را فراهم می آورد و ثانیاً متغیرهای غیرمالی و استراتژیک را نیز در مدلسازی مساله در نظر می گیرد. برای این منظور چهارچوبی ریاضی برای لحاظ تاثیر هم افزایی میان کسب و کارها پیشنهاد شده و مدلسازی در قالب یک زنجیره ارزش توسعه یافته است. هرچند ساختار مفهومی طراحی شده قابل استفاده برای صنایع مختلف می باشد، در این تحقیق مدلسازی برای یک بنگاه چندکسب و کاره فعال در صنعت نفت ایران انجام شده و توسط الگوریتم ژنتیک حل شده است.
کلیدواژه سبد کسب وکار؛ همافزایی؛ زنجیره ارزش؛ مدل سازی ریاضی؛ صنعت نفت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, پژوهشگاه صنعت نفت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved