>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار  
   
نویسنده شعری آناقیز صابر ,قربانی ناهید
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:165 -180
چکیده    نقش انکار‌ناپذیر و استراتژیک انعطاف‌پذیری مالی در یک شرکت می‌تواند از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، انعطاف‌پذیری مالی به عنوان متغیر مستقل از طریق بازده جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان متغیر وابسته با استفاده از معیارهای شارپ وترینر اندازه‌گیری شده‌اند. همچنین تورم، اندازه شرکت و سود‌آوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‌اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها، از روش رگرسیون چندمتغیره (با درنظرگرفتن متغیرهای کنترلی) با رویکرد پانل دیتا استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق طی سال‌های 1387 تا 1391 می‌باشد. در این تحقیق 150 شرکت سال از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین انعطاف‌پذیری مالی (بازده جریان نقدی آزاد) و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص شارپ) و عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص ترینر) می‌باشد.
کلیدواژه انعطاف‌پذیری مالی ,بازده جریان نقدی آزاد ,ارزیابی عملکرد ,شاخص شارپ و ترینر
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت وحسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی nahid_ghorbani_64@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved