>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد  
   
نویسنده دیانتی دیلمی زهرا ,شکراللهی پریسا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:39 -61
چکیده    عدم وجود سازوکارهای نظام راهبری مناسب، می‌تواند زمینه را برای اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران فراهم سازد مبنی بر اینکه فعالیت‌های اجتناب مالیاتی را در جهت منافع خود انجام دهند و موجب اتلاف منابع اجتناب مالیاتی شوند. اگر سرمایه‌گذاران اجتناب مالیاتی را به عنوان انحراف از منابع شرکت تلقی کنند، ارزش وجه نقد نگه‌داری شده در شرکت را کمتر از ارزش واقعی ارزیابی خواهند نمود. در این پژوهش اثر سازوکارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگه‌داری شده در شرکت، بررسی شده است. به این منظور داده‌های استخراج شده از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1383تا1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سازوکارهای نظام راهبری قوی موجب می‌شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.
کلیدواژه اجتناب مالیاتی ,سطح نگهداشت وجه نقد ,ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ,نظام راهبری شرکتی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی p.shokrollahi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved