>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:15


  tick  تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-21

  tick  تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(Xbrl) بر حسابرسی: فرصت یا چالش - صفحه:23-37

  tick  بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد - صفحه:39-61

  tick  بررسی قدرت توضیح‌دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت‌های با کیفیت سود متفاوت - صفحه:63-85

  tick  بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی - صفحه:87-103

  tick  تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل موثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران) - صفحه:105-127

  tick  مطالعه‌ رابطه متقابل بین جریان‌های نقدی آزاد، تنوع‌بخشی و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:129-147

  tick  رابطه بین انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:149-164

  tick  رابطه انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار - صفحه:165-180

  tick  مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری - صفحه:181-203
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved