>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تاثیرآموزش حسابداری (آموزش دانشگاهی و دوره‌های ضمن خدمت) و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان  
   
نویسنده نونهال نهر علی اکبر ,محمدزاده سالطه حیدر ,حمدالهی کبری
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:191 -208
چکیده     در این مقاله به ارزیابی تاثیر تعاملی مدرک تحصیلی و آموزش ضمن خدمت و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان در سطوح مختلف پیچیدگی کار پرداخته می شود؛ برای این منظور از پرسشنامه براساس مدل سیمون (1960) استفاده شده که وی قضاوت‌ها را به مثابه طیفی از قضاوت‌های برنامه ریزی شده تا قضاوت‌های برنامه ریزی نشده طبقه بندی نموده است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمونTوU من-ویتنی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید و دانشجویان و شاغلین در حرفه حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد که در وظایف پیچیده‌تر، آموزش ضمن خدمت به تنهایی و مدرک تحصیلی همراه با تجربه تاثیر بسزایی بر قضاوت حسابرسان دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که حسابرسان دارای مدرک تحصیلی پایین وکم تجربه در وظایف پیچیده مخصوصا در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین‌های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی شوند، بنابراین بنظر می رسد که بهتر است کار حسابرسی در این موارد بیشتر به حسابرسانی که آموزش ضمن خدمت بیشتری گذرانده‌اند و یا دارای مدرک تحصیلی بالا همراه با تجربه بالا هستند واگذار شود.
کلیدواژه قضاوت حرفه‌ای حسابرسان ,آموزش دانشگاهی ,دوره‌های ضمن خدمت ,تجربه
آدرس استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد, استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد, ایران, استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد, استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند, ایران, دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه, دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند, ایران
پست الکترونیکی hamdollahi_m@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved