>
Fa   |   Ar   |   En
   عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران  
   
نویسنده مرفوع محمد ,عدل زاده مرتضی
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:169 -177
چکیده    تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران می­پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران، به عنوان یکی از ناهنجاری­های بازار سرمایه کارا می­گردد و یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده‌های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه‌گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت، پراکندگی پیش‌بینی سود شرکت، و خطای پیش‌بینی سود شرکت استفاده شده است. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن­دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران می‌گردد.
کلیدواژه عدم اطمینان اطلاعاتی ,واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران ,فرضیه بازار‌های کارا ,مالی رفتاری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار، حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی morteza. adlzadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved