>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)  
   
نویسنده جامعی رضا ,کرم زاده طاهره
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:85 -98
چکیده    یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری ‌مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می‌باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می‌باشد و پرسشنامه‌ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده‌ها و معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می‌باشد و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از ‌یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ‌مدیران، مدیریت داده‌ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می‌کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی موثر می‌باشند و رکن اساسی جهت تاثیر این عوامل را می‌توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.
کلیدواژه فناوری اطلاعات ,سیستم حسابداری تعهدی ,دانشگاه علوم پزشکی
آدرس دانشگاه کردستان, استادیار حسابداری دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کردستان, ایران
پست الکترونیکی tahereh_karamzadeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved