>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و تاثیر نقدشوندگی سهام روی این رابطه  
   
نویسنده مشایخ شهناز ,اوشیانی مریم
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:125 -142
چکیده    این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می‌پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می‌باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه‌ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده‌های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می‌باشد.
کلیدواژه هزینه سرمایه ,استاندارد‌های حسابداری ایران ,نقدشوندگی سهام
آدرس دانشگاه الزهرا (س), استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا, ایران
پست الکترونیکی maryamoshyani@gmail. com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved