>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی  
   
نویسنده صالحی مهدی ,موسوی شیری محمود ,رضوی یاسر
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:79 -103
چکیده    ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می‌دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار‌های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت‌هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می‌کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت‌ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده‌های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال‌ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون‌های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تایید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی‌های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت‌های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت‌ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه‌می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می‌کنند.
کلیدواژه اضافه ارزشیابی سهام ,افشای اینترنتی اطلاعات مالی ,خطا‌های ارزشیابی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی yaserrazavi1982@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved