>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی  
   
نویسنده یوسفی اصل فرزانه ,ملانظری مهناز ,سلیمانی امیری غلامرضا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:1 -38
چکیده    شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده­کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می­کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. روش‌های متعددی نیز برای اندازه­گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و نیز مدنظر قرار دادن ویژگی‌های محیطی ایران، مدلی جامع­تر جهت ارزیابی میزان شفافیت شرکت‌ها و کیفیت افشای آن­ها پیشنهاد گردید؛ مدل پیشنهادی یاد شده مبتنی بر مدل شفافیت گزارشگری مالی بوشمن و همکاران (2004) است. به منظور سنجش اعتبار مدل یاد شده، پرسشنامه­ای طراحی گردید؛ جهت غربال و تائید نهائی شاخص‌ها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و حرفه­ای، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. بر مبنای آزمون انجام شده، تمامی معیارهای مدل مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. همچنین به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آن­ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ نتایج موید این واقعیت است که مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است. به علاوه بررسی­های بیشتر نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و بااهمیت است.
کلیدواژه شفافیت گزارشگری مالی ,مدل‌های تک بَعدی و چند بعدی ,سنجش شفافیت ,گزارشگری مالی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء, ایران, دانشگاه الزهرا (س), استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشیار حسابداری دانشگاه الزهراء, ایران
پست الکترونیکی gh_soleimany@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved