>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:30


  tick  بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-20

  tick  مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود - صفحه:21-52

  tick  مقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط Iasb و Fasb - صفحه:53-84

  tick  بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی - صفحه:85-104

  tick  تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار - صفحه:105-125

  tick  تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی - صفحه:127-153

  tick  بررسی تاثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی - صفحه:155-173

  tick  تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی - صفحه:175-196

  tick  فراتحلیل اثرات پذیرش Ifrsبر بازار سرمایه - صفحه:197-222

  tick  بررسی اثر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:223-250

  tick  ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری - صفحه:251-272

  tick  تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع - صفحه:273-297

  tick  بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:299-320

  tick  مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت - صفحه:321-344

  tick  مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم - صفحه:345-362
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved