>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری  
   
نویسنده مشایخ شهناز ,نصیری سپیده سادات
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:127 -154
چکیده    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری است. برای اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی در تحقیق حاضر از سه مورد از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری و به ویژه سود که براساس مطالعات پیشین سبب بهبود شفافیت گزارشگری مالی می‌گردد، استفاده شده است. این ویژگی‌ها شامل عدم هموارسازی، قابلیت پیش‌بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. به منظور اطمینان از نتایج هر یک از معیارها و ارائه نتیجه کلی در مورد شفافیت گزارشگری، شاخصی ترکیبی ایجاد شده است. برای اندازه‌گیری مربوط بودن ارزش سود حسابداری از الگوی کالینز و همکاران (1995) استفاده گردید. نمونه آماری این پژوهش 78 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1392 می‌باشد. نتایج نشان داد که شفافیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری دارد. این نتیجه می‌تواند مدیران و تهیه‌کنندگان اطلاعات حسابداری را که علاقمند به جذب سرمایه بیشتر با هزینه کمتر هستند، به افزایش شفافیت گزارشگری ترغیب نموده و از این طریق به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران خرد در بازار کمک کند و نهایتاً رشد و رونق اقتصادی برای جامعه را به همراه آورد.
کلیدواژه مربوط بودن ارزش، شفافیت گزارشگری مالی، قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی sepideh.nasiry@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved