>
Fa   |   Ar   |   En
   مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر  
   
نویسنده مرادی جواد ,ولی پور هاشم ,صالحی مهرداد
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:1 -14
چکیده    هدف این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی‌های نامشهود می‌باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی‌های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی مربوط بودن این دارایی ها در هر یک از مراحل چرخه عمر پرداخته شده است و داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1382 تا 1391 نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودباقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام وجود دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، دارایی های نامشهود در مرحله بلوغ و افول، بیشتر مربوط هستند.
کلیدواژه مربوط بودن، دارایی‌های نامشهود، رشد، بلوغ، افول
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی, ایران
پست الکترونیکی salehifinance@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved