>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:19


  tick  مربوط بودن داراییهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر - صفحه:1-14

  tick  نقش فرصت‌های رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری - صفحه:15-31

  tick  بررسی تاثیر تعامل بین فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی، هنجارهای تیم حسابرسی و ویژگی‌های فردی حسابرسان بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده - صفحه:33-51

  tick  بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان - صفحه:53-79

  tick  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری - صفحه:81-101

  tick  بررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد و تاثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان - صفحه:103-125

  tick  بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری - صفحه:127-154

  tick  حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی - صفحه:155-179

  tick  تعیین شرکت‌های برتر با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری سرمایه گذاران (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:181-201

  tick  اندازه‌گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار - صفحه:203-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved