>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:28


  tick  بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان ارشد حسابداری به سرقت علمی - صفحه:1-20

  tick  پویایی شناسی سیستم، رویکردی نوین در مدل سازی رویدادهای حسابداری و تصمیم گیری های مالی - صفحه:21-42

  tick  استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی - صفحه:43-70

  tick  بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:71-93

  tick  گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی - صفحه:95-116

  tick  بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:117-134

  tick  اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس - صفحه:135-151

  tick  مقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و تکامل تفاضلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر - صفحه:153-180

  tick  مدل‌سازی عوامل حسابداری و غیرحسابداری موثر بر ثروت سهامداران: برآورد و اعتبارسنجی - صفحه:181-226

  tick  بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی و حاکمیتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:227-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved