>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری  
   
نویسنده بهار مقدم مهدی ,موسوی گوکی علی
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:89 -112
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می‌باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می‌باشد. ویژگی‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته‌اند عبارت‌ از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می‌باشد. شرکت‌های نمونه در این پژوهش بر اساس این‌که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه‌گذاری‌های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می‌شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می‌شود و میزان تاثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تاثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد
کلیدواژه پایداری سود، مربوط بودن اطلاعات حسابداری، سطح سرمایه گذاری
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mousavi.uk@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved