>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی  
   
نویسنده بنائی خلیل آباد مریم ,پورزمانی زهرا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:177 -201
چکیده    فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم‌های اطلا‌عاتی موجود در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف آن جامعه تاثیر می‌گذارد. بدیهی است حسابداری که بخشی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمار می‌رود، بسیار تحت تاثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد. از سوی دیگر نیاز به جهانی شدن و یکسان سازی گزارشگری مالی و استفاده از استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. در این راستا هدف این تحقیق تاثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کارگزاران بورس، حسابرسان ارشد، کارشناسان بانک‌ها و دانشجویان دکتری حسابداری می‌باشد. داده‌های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار spss و lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از میان ابعاد فرهنگی، فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تاثیری معنی‌دار و مثبت دارد.
کلیدواژه عوامل فرهنگی، استانداردهای بین‌المللی، گزارشگری مالی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه حسابداری, ایران
پست الکترونیکی zahra.poorzamani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved