>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران  
   
نویسنده ناصزی احمد ,مختاری مهدی ,زارعی حمید
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:151 -175
چکیده    هدف این نوشتار، بررسی میزان تاثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی1 برافزایش کارایی نظام مالیاتی در ایران از دیدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی خراسان جنوبی است. برای دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش توصیفی با رویکرد همبستگی داده استفاده‌ شده است. روش نمونه گیری به‌صورت طبقه‌بندی بوده و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بعد از برآورد روایی و پایایی بین 60 نفر از اساتید حسابداری، اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان خراسان جنوبی توزیع‌شده است. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیه ها (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل، anova، تحلیل رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرم افزار spss محاسبه و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیه ها بیانگر این است که به نظر اساتید حسابداری، حسابداران رسمی، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی، استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، به‌خصوص استاندارد شمارۀ 12 یعنی مالیات بر درآمد، برافزایش کارایی نظام مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از نتایج تحقیق می‌توان در راستای تعدیل استانداردهای حسابداری برای انطباق بیشتر گزارش‌های مالی از حیث همسویی با نیازهای اطلاعاتی مراجع تشخیص مالیات استفاده نمود.
کلیدواژه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، استاندارد شماره 12، کارایی نظام مالیاتی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
پست الکترونیکی hamidzarei@pgs.usb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved