>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه های متفاوت در تاثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه برسود حسابداری  
   
نویسنده حجازی رضوان ,میهمی شیدا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:127 -150
چکیده    علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی‌های خاص این روش باعث شکل‌گیری بحث‌های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون‌گذاران و سرمایه‌گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث‌های مربوطه، ظهور وضعیت‌های متفاوتی می‌باشد که به‌وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می‌گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تاثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه‌ای از تدوین‌کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت‌های تولیدی و 20 نفر از تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه‌ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین‌کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین‌کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.
کلیدواژه ارزش منصفانه، سود، استانداردهای حسابداری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی sheidameyhami@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved