>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده شمس شهاب الدین ,یحیی زاده فر محمود ,شعبانی مازوئی منور
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:237 -254
چکیده    هزینه سرمایه از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت‎ها برخوردار است که از عوامل متعددی متاثرمی‏شود. با توجه به اینکه توان جذب سرمایه تامین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزاست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه‏ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده‌شده است. تعداد 95 شرکت به‌عنوان نمونه در بازه‎ی زمانی 1387 تا 1393 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اکسل و ایویوز استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌گذارد؛ اما رابطه معناداری بین استراتژی مومنتوم‌ قیمتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. این نتایج می‌تواند شرکت‌ها را در طراحی و بهره‌گیری از سیاست‌های هدفمند درباره روش‌های تامین مالی یاری رسانیده که این امر ممکن است سهم بازار محصول را افزایش داده و باعث ثبات شرکت در بازار شود.
کلیدواژه رقابت در بازر محصول، شاخص هیرشمن – هرفیندال، هزینه سرمایه،مومنتوم قیمتی
آدرس دانشگاه مازندران, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه مازندران, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی monavar_shabany@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved