>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارایۀ مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی (مطالعۀ موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  
   
نویسنده پیری پرویز ,منصورفر غلامرضا ,برزگری صدقیانی سمانه
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:219 -235
چکیده    انعطاف‌پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک‌های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ انعطاف‌پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تامین مالی خود می‌تواند ایجاد کند به گونه‌ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی‌ها نکند. بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف‌پذیری مالی داخلی کمک می‌کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران‌های مالی غیرمنتظره و همچنین استفادۀ بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌آمده می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1393 – 1382 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکتها می‌باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی می‌باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.
کلیدواژه انعطاف پذیری مالی داخلی، ظرفیت بدهی، منابع نقدی نگهداری شده
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه ارومیه, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی s_barzegari69@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved